Fomentar a cooperación entre os distintos axentes (familias, equipos docentes dos centros educativos, técnicos/as locais) que participan na formación en valores de mozos e mozas do eido rural.


RESUMO

Coa finalidade de fomentar a cooperación entre as familias e o equipo docente dos distintos centros educativos dos territorios de actuación do proxecto, créase un Dispositivo de Formación e Acompañamento a Grupos.

Este dispositivo, é o marco de traballo donde se implementan as distintas actuacións que desenvolve o proxecto.

Obxetivos específicos:

 • Creación de Grupos de Traballo
 • Elaboración dentro de cada grupo de traballo dunha exploración - descubrimento - diagnóstico do territorio de actuación para implementación de proxectos relacionados coa formación en valores.
 • Programación en “cooperación” de actuacións para a execución de actividades de formación (participantes directos e indirectos)
 • Elaboración entre los participantes dos grupos dos mecanismos de seguemento das actuacións definidas.
 • Difundir os traballos dos grupos entre os diferentes colectivos para sensibilizar sobre "o valor" de cooperación nos traballos de formación.

Territorios de incidencia:

 • A Coruña: Comarcas de Bergantiños – Terra de Soneira – Fisterra – Xallas – Arzúa – Ordes – Terra de Melide – Betanzos.
 • Pontevedra: Comarcas de Condado – Paradanta – Baixo Miño – Deza.
 • Lugo: Comarca da Ulloa.

Actuacións:

 • Acollida
 • Actividades de difusión dos obxetivos do proxecto.
 • Entrevista – visitas ós destinatarios directos do proxecto (familias – formadores/as – técnicos/as
 • Motivación – participación nos grupos de traballo.

Constitución de grupos

Actividades de exploración – descubrimento – diagnóstico

Grupos constituídos:

 • Catro grupos formados por docentes dos centros educativos dos territorios de actuación do proxecto.
 • Tres grupos formados por familias (nais e pais) do alumnado dos centros educativos antes referenciados.
 • Tres grupos formados por docentes, nais e pais, profesionais dos concellos de incidencia do proxecto que traballan coa xuventude rural.
 • Formación dos/as participantes directos e indirectos no proxecto

Módulos de fomación:

 • A familia transmisión e formación en valores
 • A escola – o rol do/a formador/a
 • A sociedade na formación en valores.
 • Valores sociais
 • Valores culturais
 • Valores relixiosos
 • Valores personais

Metodoloxía:

 • Breve exposición – animador/a – conductor/a do grupo.
 • Traballo de grupo – ficha – caso – preguntas.
 • Conclusións dos traballos de grupo.

Consolidación:

 • Sesións de traballo para emerxencia de proxectos e implementación dos mesmos nos territorios de actuación.

Metodoloxía:

 • Prospectiva – Preventiva.
 • Seguemiento.
 • Desenvolvemento de actividades para a programación de actuacións ó longo do primeiro trimestre de 2010 entre as distintas institucións que a través dos participantes se implicaron no proxecto.

Resultados esperados:

 • Creación e consolidación de dez grupos de traballo no que participen familias, formadores/as e técnicos/as locais que traballan coa juventude rural.
 • Elaboración dos trabajos de exploración - descubrimento - diagnóstico - do territorio por cada un dos grupos.
 • Posta en común dos resultados dos traballos en cada un dos territorios polos grupos da zona.
 • Programación de actividades de formación en cada un dos grupos para os propios participantes.
 • Programación de actividades para os destinatarios indirectos do proxecto.
 • Elaboración de mecanismo para o seguimento das actuacións programadas.
 • Programación de actuacións para a perennización dos grupos constituídos.
 • Difusión dos trabajos e as conclusións entre diferentes colectivos.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn