Educación Secundaria Obrigatoria

Os dous eixes de traballo na ESO son a educación e o éxito escolar nesta etapa.

Concebimos a educación en sentido amplo: a mellora integral da persoa. Deste obxectivo deriva o Plan de Formación en Virtudes que se desenvolve dunha maneira sistemática en cada un dos cursos da ESO.

O éxito escolar é o obxdectivo final da etapa, que o alumno acade o Graduado Escolar, que co esforzo compartido do alumno, profesores e pais acádase na maioría dos casos.

Toda a intervención educativa vai orientada a que o alumno adquira as 8 competencias básicas:

 1. Coñecemento e interación co mundo físico
 2. Competencia matemática
 3. Competencia Linguistica
 4. Tratamento da información e competencia dixital
 5. Competencia social e cidadá
 6. Competencia de aprender a aprender
 7. Autonomía e iniciativa persoal
 8. Competencia cultural e artistica

Aspectos importantes da organización da Educación Secundaria Obrigatoria:

Protagonismo educativo da familia: reunións periódicas cos pais (Grupos de Traballo de Familias) coa finalidade de axudar aos pais na súa responsabilidade educativa. Ademais cada titor manten entrevistas trimestrais cos pais para axudar na educación.
Titoría persoal: Cada alumnos ten asignado un titor que fai un seguemento mais personalizado do alumno, para orientarlle nos estudos e suxerir puntos de mellora persoal

Horarios: Tódolos momentos que o alumno pasa no Centro son educativos (clases, tempos de estudo, comedor, tempos libres, etc.). O horario habitual é de 9,00 a 19,30 h.

Priorizase o traballo persoal do alumno (estratexias de ensinanza – aprendizaxe) e os aspectos relacionados coa metodoloxía do estudo

Presetamos un modelo educativo aberto ao entorno: Realización de Visitas de Estudo e participación de expertos do entorno do Centro en Charlas – coloquio

Desenvolvemento de activides transversais nas diferentes áreas que se concretan en diferentes proxectos interdisciplinares (formación asociada que supón para o alumno unha aprendizaxe constructiva e significativa).

Servizos e actividades complementarias

 • Comedor
 • Transporte escolar
 • Estudo dirixido (2 horas /dia)
 • Obradoiros: Apicultura, restauración, música.

  
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn