Ciclo Formativo de Grao Medio


Xestión Administrativa


"Estratexia profesional de futuro para a xestión empresarial"InformaciónFamilia Administración e Xestión
Nome ciclo Xestión Administrativa
Grao Medio
Horas 2000

Módulos:

              
1º Curso
Inglés 160
Operacións administrativas da compravenda 133
Tratamento informático da información 267
Técnica contable 133
Operacións auxiliares de xestión de tesouraría 160
Formación e orientación laboral 107
2º Curso
Comunicación empresarial e atención á clientela 123
Empresa e Administración 123
Operacións administrativas de recursos humanos 123
Tratamento da documentación contable 105
Empresa na aula 156
Formación en Centros de Traballo (prácticas en empresas) 410
Requisitos de Acceso

Pódese acceder a un ciclo de grao medio cando se reuna algúns dos seguintes requisitos:
  1. ⎕ Estar en posesión do título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatorio ou dun nivel académico superior
  2. ⎕ Estar en posesión dun título de Técnico ou de Técnico Auxiliar ou equivalente a efectos académicos
  3. ⎕ Ter superado o segundo curso de Bacharelato Unificado ou Polivalente(BUP)
  4. ⎕ Acceso mediante proba

Perfil Profesional

  • O currículo do ciclo formativo de grao medio corresponde ao título de técnico en xestión administrativa, para realizar actividades de apoio administrativo no ámbito laboral, contable, comercial financeiro e fiscal, así como atención á clientela ou as persoas usuarias en empresas tanto públicas como privadas.

Formación en centros de traballo


Coñecida como prácticas en empresas. Este módulo é de carácter obrigatorio para todos os ciclos formativos e se desenvolve en empresas ou institucións en situación reais de traballo. Neste módulo aplícanse as competencias profesionais adquiridas no centro, ademais das propias que se realizan na empresa.
O módulo da FCT desenvólvese de xeito ordinario no último trimestre do 2º curso de cada ciclo, no período de abril a xuño, tendo unha duración para ciclos LOE de 410 horas nos ciclos medios e 384 horas nos ciclos superiores.
Este módulo pode ser convalidado pola súa correspondencia coa experiencia laboral, debéndose acreditar un ano de traballo a tempo completo ou os días de cotización equivalentes a un ano a tempo completo no caso de contratos a tempo parcial

Empresas Colaboradoras

Algunhas das empresas que colaboran coa nosa escola no desenvolvemento do módulo da FCT son as que se relacionan a continuación:
Darlim, SL
Femadi Asesores, SL
Viza Automoción, SA
Forjados Hermanos Durán, SL
Alfeso, SL
Maderas Goián, SL
Grupo star, SL
Granitos de Atios, SA
Asesoría Viñas & Brea, SL
ACT Torrealday Galicia, SL
Xestoría Represas
Asesores Técnicos Mercantiles, SL
Gestamp Vigo, SA
Bodegas Terras Gauda
Área Global Asesores SL
Dous Trazos, SL
Pérez Feijoo y Cía , SL
Asesores do Baixo Miño, SL
Fundación CTAG
Gefco España, SA
Euroasesores del atlántico SLL
A Cociña de Lumai, SL
Pycflorga SL


Training en Empresas - Metodoloxía Empresa-Aula

O plan de estudos da nosa escola caracterízase pola aplicación en cada un dos ciclos da metodoloxía empresa-aula de xeito complementario e transversal.
Consiste en que o alumnado se achegue á empresa nun período de tempo por trimestre.
 O obxectivo prioritario é ir aplicando os coñecementos adquiridos e acadar certas competencias profesionais dun xeito totalmente práctico e adaptado á realidade laboral, recreando un espazo específico. Deste xeito, trimestralmente aprenden traballando e coñecen máis de cerca a profesión que escolleron.


Contacto

EFA A Cancela


Tortoreos s/n. 36440. As Neves. Pontevedra


Tlf: 986648250    |       Fax: 986648284


www.acancela.es
acancela@efagalicia.org